آتریسا جووون؛؛؛آتریسا جووون؛؛؛، تا این لحظه: 6 سال و 9 ماه سن داره
داداشیم؛ آرسام جون؛؛داداشیم؛ آرسام جون؛؛، تا این لحظه: 3 سال و 8 ماه و 8 روز سن داره

پرنسس اردیبهشتی ما

آتریسا جون 22 روزگی

امروز دندونی آرتین پسر عمه فرانک ام بود، من و مامان جونم خونه موندیم و مامانی تنها رفت ولی چند دقیقه که گذشت گشنه شدم و به مامانی زنگ زدن که فوری بیادش    ...
26 ارديبهشت 1392
1