آتریسا جووون؛؛؛آتریسا جووون؛؛؛، تا این لحظه: 6 سال و 6 ماه و 23 روز سن داره
داداشیم؛ آرسام جون؛؛داداشیم؛ آرسام جون؛؛، تا این لحظه: 3 سال و 6 ماه و 1 روز سن داره

پرنسس اردیبهشتی ما